Home  >  Thema's  >  Taalinitiatieven

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met de vaardigheid lezen en/of schrijven. Dit is iets anders dan ongeletterdheid, analfabetisme, waarbij het gaat om mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Geletterdheid, gecijferdhied en probleemoplossend vermogen hangen nauw samen.

Ook Nederlandstaligen worstelen met laaggeletterdheid. Zo zijn in Vlaanderen één op zeven mensen laaggeletterd. Deze mensen hebben ooit leren lezen en schrijven, maar ontberen de nodige basis in taal, rekenen en ICT om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Nochtans zijn dat basisvaardigheden die essentieel zijn om je ten volle te kunnen ontplooien. Zowel thuis, op het werk, in de vrije tijd of tijdens een verdere opleiding. Voor volwassenen met een gebroken schoolloopbaan is dat vaak niet evident. Niet alleen oudere mensen maar ook jonge schoolverlaters kampen met het probleem van laaggeletterdheid.

Het belang van geletterdheid staat ook op de internationale agenda. Jaarlijks op 8 september, de Internationale dag van de geletterdheid, brengt de Unesco een stand van zaken rond geletterdheid in de wereld. Ondanks vele inspanningen blijft het probleem bestaan: zo’n Wereldwijd zijn 796 miljoen volwassenen onvoldoende geletterd.

Laatst toegevoegde documentatie
Taal op het werk - Gids voor socialprofitwerkgevers
Deze brochure -opgesteld door Verso- biedt je antwoorden op taalvragen of -situaties die je op het werk wel eens tegenkomt. Ze stelt je taalacties en -isntrumenten voor om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen.
Publicatie
Inspiratiegids geletterdheid voor steden en gemeenten
Eeb gids met goed voorbeelden ter inspiratie.
Publicatie